سینی های باگت کف تخت

این محصول با فریمی از جنس استیل ساخته شده است که می تواند نان را به صورت تخت تولید نماید.

تعداد 

جنس

اندازه

5 ردیفه

آهن/آلومینیوم

59 * 80 / 59 * 90

6 ردیفه

آهن/آلومینیوم

59 * 80 / 59 * 90

7 ردیفه

آهن/آلومینیوم

59 * 80 / 59 * 90

8 ردیفه

آهن/آلومینیوم

59 * 80 / 59 *

Top